Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Administratieburo Jubbega gevestigd te Jubbega, hierna te noemen opdrachtnemer.


 

Artikel 1. Algemeen

 1.       opdrachtgever:   de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft   gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2.       werkzaamheden:   alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit   andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van   het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 

3.       bescheiden:   alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,   waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de   uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, vervaardigde goederen,   waaronder stukken of gegevensdragers.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Deze   algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en   overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer   deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze   voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.       De   onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met   opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te   worden betrokken.

3.       Deze   algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van opdrachtnemer   en zijn directie.

4.       Indien één   of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of   gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het   overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer   en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe   bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te   komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de   oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.       Indien   onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van   deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de   geest’ van deze bepalingen.

6.       Indien   zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene   voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de   geest van deze algemene voorwaarden.

7.       Indien   opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,   betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat   opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen   de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8.       Aan de   algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane   overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de   onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid   aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst

1.       De   overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door   opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is   ontvangen en ondertekend.

2.       Het staat   partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te   bewijzen.

3.       De   overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of   strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd   is aangegaan.

4.       Is voor de   uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken   een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.   Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer   derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een   redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de   overeenkomst.


Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

1.       De   opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer   aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever   redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het   uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet   tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de   uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging   voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de   opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder   aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking   heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke   aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever   verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2.       Indien en voor   zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde   bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.

3.       Indien de   opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen   waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever   aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct   of indirect ontstaan.


Artikel 5. Uitvoering opdracht

1.       Opdrachtnemer   bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer   zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde   aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

2.       Opdrachtnemer   heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan   opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te   wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer   wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de   opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW   wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Opdrachtnemer   voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de   eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment   bekende stand der wetenschap en in overeenstemming met de toepasselijke gedrag-   en beroepsregels.

4.       Indien   tijdens de opdracht, werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep   of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals   overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking   hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden   ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever   zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds   overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.       Opdrachtnemer   is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het   aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.       Indien de   overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van   die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever   de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft   goedgekeurd.

7.       De   uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk   wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de   werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover   aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door   de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.


Artikel 6. Geheimhouding en exclusiviteit

1.       Opdrachtnemer   is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering   van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie   van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld   en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt   niet voor zover wettelijke of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht   opleggen.

2.       Opdrachtnemer   is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die   uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te   wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3.       Uitgezonderd   het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd informatie   die hem door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden tot een   ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.Artikel 7. Intellectuele eigendom

1.       Opdrachtnemer   behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest   welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de   overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin   rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.       Het is   opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder   computer-programma´s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,   (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van   derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren.

3.       Het is   opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen,   anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden   van opdrachtnemer.

4.       Opdrachtnemer   behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de   Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft   het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde   toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij   geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van   derden wordt gebracht.


Artikel 8. Overmacht

1.       Opdrachtnemer   is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de   opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een   omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een   rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening   komt.

2.       Onder   overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen   daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van   buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen   invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn   verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of   van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op   overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de   overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten   nakomen.

3.       Opdrachtnemer   kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de   overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,   dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting   tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.       Voor   zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn   verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of   deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen   gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het   reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De   opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een   afzonderlijke overeenkomst
.


Artikel 9. Honorarium

1.       Opdrachtnemer   heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de   uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat   opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de   te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor   zekerheid heeft gesteld.

2.       Het   honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de   verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke   tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer   werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.       Indien   opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs   overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot   verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat   geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de   verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge   de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van   grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de   overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.       Het   honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en   declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel   verschuldigde omzetbelasting, per maand na volbrenging van de werkzaamheden   aan opdrachtgever in rekening gebracht.


  Artikel 10. Betaling

1.       Betaling   van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te worden geschieden binnen 14   dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van   opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te   wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op   werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2.       Indien   opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen   de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in   verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling,   het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever 1% rente per maand in rekening te   brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke   rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend   vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van   voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, een en ander onverminderd   de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.       Opdrachtnemer   heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in   de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de   opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende   rente. opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot   betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de   toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing   van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en   lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.       De   opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan   opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur   schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep   toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is   evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te   schorten.

5.       Alle   kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke   incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De   buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te   vorderen bedrag.

6.       In geval   van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de   werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,   hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.Artikel 11. Reclame

1.       Een   reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het   factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de   stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30   dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij   het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden   kenbaar gemaakt.

2.       Een   reclame als bedoeld in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van   opdrachtgever niet op.

3.       Indien de   reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever   in verband met reclame.Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.       Indien   opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt   tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.       Opdrachtnemer   is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer   is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of   onvolledige gegevens.

3.       Voor alle   directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan   wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van   de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal   het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het   laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van   opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

4.       De   aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het   bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.       Voor alle   indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van   zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend   met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden   door
opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

6.       Opdrachtnemer   heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van   opdrachtgever ongedaan te maken.

7.       Opdrachtnemer   is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens   vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending   geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

8.       Opdrachtgever   vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die   veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of   onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de   schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan   wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.Artikel 13. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart   opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de   uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere   dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde   door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden   opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al   hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de   opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan   is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te   gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor   ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 14. Opzegging

1.       Opdrachtgever   en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de   overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder   artikel 9, tweede lid van toepassing.

2.       Opzegging   dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.       Indien en voor   zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden   opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen   aan de opzegging en al datgene wat de omstandigheden in het belang van de   wederpartij eisen.Artikel 15. Opschorting, ontbinding en tussentijdse   opzegging van de overeenkomst

1.       Opdrachtnemer   is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de   overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de   overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de   overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond   geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,   indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om   zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de   overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de   vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan   worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen   condities zal nakomen.

2.       Voorts is   opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden   voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk   is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard   zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet   van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.       Indien de   overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de   opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de   verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en   overeenkomst.

4.       Indien   opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei   wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei   wijze ontstaan.

5.       Indien de   ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd   tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct   en indirect ontstaan.

6.       Indien de   opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet   nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer   gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder   enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of   schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie,   wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.       Indien de   overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer   in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te   verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de   opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor   opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de   opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten   binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders   aangeeft.

8.       In geval   van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement,   van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden   is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een   andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over   zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst   terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst   te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige   schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op   de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.       Indien de   opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan   zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of   gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en   afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde   arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1.       Op alle   rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het   Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of   gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de   rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De   toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.       Alle   geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en   opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot   de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde   rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft,   tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of   beroep van opdrachtgever.

3.       Het staat   opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het   geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

4.       Partijen   zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste   hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 


  
  

Bellen
Info